Samokształcenie na wyższe klasy przewodnickie

Członkowie SKPS mają możliwość odbywania samokształcenia na wyższe klasy przewodnickie, przewidzianego w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego. Aby przystąpić do egzaminu państwowego, kandydat musi posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez podmiot wpisany do rejestru organizacji szkoleniowych (jest nim również SKPS).

Zasady samokształcenia na wyższe klasy przewodnickie

Do samokształcenia może przystąpić członek SKPS Wrocław z przynajmniej rocznym stażem członkowskim oraz z przynajmniej dwuletnim stażem jako przewodnik  III klasy (lub trzyletniego II klasy w przypadku ubiegania się o klasę I)

Samokształcenie odbywa się pod kierunkiem członka SKPS posiadającego uprawnienia, o które stara się kandydat, lub wyższe. Kandydat sam zwraca się do opiekuna, po czym wspólnie występują do SKPS (reprezentowanego przez Zarząd) o rozpoczęcie procedury samokształcenia. Kwestie motywacji między kandydatem a opiekunem są ustalane między nimi.

W momencie ogłoszenia przez SKPS planowanego szkolenia grupowego na wyższą klasę przewodnicką, nie można wnioskować o rozpoczęcie samokształcenia na tę samą klasę aż do zakończenia szkolenia grupowego. Od tej sytuacji możliwe są wyjątki, jak np. nagła zmiana sytuacji osobistej u kandydata, który rozpoczął szkolenie grupowe, ale nie ma możliwości jego kontynuacji. Sytuacje wyjątkowe podlegają rozpatrzeniu przez Zarząd SKPS.

Kandydat opracowuje program szkolenia, który musi spełniać wymogi określone w rozporządzeniu o przewodnikach górskich (Dz.U. 2014 poz. 868), a ponadto zawierać szkolenia w zakresie dodatkowych umiejętności:

-szkolenie lawinowe I stopnia lub wyższe

-wspinaczka i asekuracja „na wędkę”; zjazd na linie w wysokim przyrządzie; podchodzenie na linie przy pomocy węzłów zaciskowych; znajomość węzłów: podwójna ósemka, węzeł flagowy, wyblinka, półwyblinka, prusik (lub wybrany węzeł zaciskowy); ponadto część teoretyczna: rejony wspinaczkowe Sudetów, zasady bezpieczeństwa i etyka wspinaczkowa

-szkolenie z pierwszej pomocy nie krótsze niż 8 godzin odbyte nie dawniej niż dwa lata wstecz

Z ww. szkoleń kandydat może być zwolniony na podstawie odbytych wcześniej kursów lub szkoleń specjalistycznych

Ponadto w wykazie odbytych wycieczek musi się znaleźć:

-przynajmniej jedna wycieczka o długości min. 40pkt GOT (1 GOT = 1km marszu+1pkt za każde pokonane 100m przewyższeń) i trwająca nie dłużej niż 12 godzin

-przynajmniej jedna wycieczka rozpoczęta po zmierzchu, nie krótsza niż 15km (przejście nocne)

-przynajmniej jedna wycieczka obejmująca nocleg w terenie w warunkach zimowych (biwak zimowy)

W sumie kandydat musi odbyć przynajmniej dwadzieścia dni wycieczkowych na obszarze uprawnień przewodnika sudeckiego. Z każdego dnia wycieczkowego należy przygotować sprawozdanie obejmujące przebieg trasy i krótki opis krajoznawczy.

Po zakończeniu samokształcenia, kandydat wraz z opiekunem składają sprawozdanie ze zrealizowanego programu do Zarządu SKPS. W przypadku braku zastrzeżeń, SKPS wydaje kandydatowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia umożliwiające przystąpienie do egzaminu państwowego.