Regulamin

Regulamin kursu dla kandydatów na
przewodników miejskich 2017-2018

Wstęp
1.1. Kurs dla kandydatów na przewodników miejskich jest organizowany przez Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Sudeckich, dalej SKPS.
1.2. Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji przewodnika turystycznego miejskiego.
1.3. W trakcie kursu, na zajęciach teoretycznych i praktycznych, kandydat na przewodnika zdobywa wiedzę i kształtuje umiejętności niezbędne w przyszłej pracy w charakterze przewodnika.
1.4. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu kandydat otrzymuje certyfikat ukończenia Kursu Przewodników Miejskich po Wrocławiu wraz z załącznikiem zawierającym szczegółowy program i zakres ukończonego szkolenia. Certyfikat ten jest wystawiany przez organizatora kursu..

Warunki uczestnictwa
2.1. W kursie uczestniczyć mogą osoby, które ukończyły 17. rok życia.
2.2. W przypadku nieukończenia 18. roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
2.3. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest stan zdrowia umożliwiający wykonywanie funkcji przewodnika turystycznego miejskiego. Osoby zakwalifikowane na kurs składają kierownictwu kursu pisemne oświadczenie o odpowiednim stanie zdrowia..
2.4. Opłata za kurs dla kandydatów na przewodników miejskich wynosi 1500 zł.
2.5. Opłata za kurs obejmuje udział w zajęciach teoretycznych (wykłady stacjonarne), obsługę przewodnicką podczas wszystkich zajęć praktycznych oraz koszty transportu podczas wyjazdów autokarowych
2.6. W cenę kursu nie są wliczone koszty wstępów do obiektów, ubezpieczenia, oraz transportu podczas zajęć praktycznych (z wyjątkiem kosztów transportu podczas wyjazdów autokarowych wymienionych w pkt. 2.5)..
2.7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozłożenie opłaty na raty według indywidualnego harmonogramu spłaty ustalanego każdorazowo z kierownictwem kursu.
2.8. Niedopełnienie ustalonych terminów płatności i wysokości wpłat może skutkować usunięciem z listy kursantów.
2.9. Opłaty za kurs nie podlegają zwrotowi o ile umowa nie stanowi inaczej.

Program szkoleniowy
3.1. Program szkolenia dla kandydatów na przewodników miejskich obejmuje minimum 100 godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów oraz minimum 36 dni zajęć praktycznych w formie ćwiczeń w terenie i wycieczek szkoleniowych. W ramach wycieczek szkoleniowych kandydaci na przewodników miejskich zapoznają się z metodyką prowadzenia wycieczek oraz samodzielnie prowadzą pod kierunkiem instruktora wybrane odcinki tras po Wrocławiu i jego najbliższej okolicy. Program obejmuje zajęcia poświęcone historii Śląska i Wrocławia, architekturze, sztuce i zabytkom, a także walorom przyrodniczym Wrocławia i okolic. W programie znajdują się ponadto zajęcia z topografii Wrocławia oraz wykłady specjalistyczne, poświęcone wybranym zagadnieniom dotyczącym miasta i regionu. W ramach kursu odbędzie się również szkolenie z pierwszej pomocy..
3.2. Zajęcia objęte programem kursu prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę.
3.3. Uczestnicy kursu przewodnickiego mają prawo uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Studenckie Koło Przewodników Sudeckich.

Warunki ukończenia kursu dla kandydatów na przewodników miejskich
4.1. Warunkiem ukończenia kursu dla kandydatów na przewodników miejskich jest:
Uregulowanie spraw formalnych i dokonanie pełnych płatności na rzecz organizatora kursu;
Uczestnictwo w co najmniej 50% wykładów (weryfikowane na podstawie listy obecności) – w szczególnych przypadkach kierownictwo kursu może wyznaczyć inną formę zaliczenia obecności na wykładach, np. w postaci pracy pisemnej lub prezentacji na zadany temat; Zaliczenie 20 dni wycieczkowych (o zaliczeniu decyduje kierownik wycieczki uwzględniając między innymi kulturę osobistą, umiejętność współdziałania z grupą, predyspozycje psychofizyczne do uprawiania turystyki);
Zaliczenie minimum 15 odcinków wycieczkowych prowadzonych samodzielnie podczas wyżej wymienionych dni wycieczkowych, w tym minimum 4 odcinków autokarowych (jednego dnia zaliczyć można tylko jeden odcinek pieszy lub odcinek autokarowy);
Zaliczenie praktycznych zadań z metodyki przewodnictwa polegających na przygotowaniu planu wycieczki po Wrocławiu w oparciu o wyznaczone kryteria oraz scenariusza gry miejskiej realizowanej na terenie Wrocławia;
Zaliczenie szkolenia i zdanie egzaminu z pierwszej pomocy lub przedstawienie aktualnego (nie starszego niż 3 lata) zaświadczenia o odbyciu szkolenia z pierwszej pomocy.;
Zdanie końcowych egzaminów teoretycznych (pisemnego i ustnego) oraz praktycznych (pieszego i autokarowego).
4.2. Wypełnienie warunków ukończenia kursu (poza egzaminami), powinno nastąpić do dnia zakończenia kursu. W przeciwnym wypadku wypełnianie warunków ukończenia kursu można przedłużyć na kolejną edycję tylko za zgodą jej kierownictwa oraz pod warunkiem wniesienia opłat za zajęcia praktyczne.

Egzaminy
5.1. Szkolenie w ramach kursu dla kandydatów na przewodników miejskich kończy się egzaminami wewnętrznymi – teoretycznym oraz praktycznym.
5.2. Egzamin teoretyczny składa się z części pisemnej i ustnej
5.2.1. Egzamin teoretyczny w części pisemnej ma formę testu składającego się z pytań zamkniętych (test wielokrotnego wyboru) oraz otwartych, obejmujących zakres wiedzy i umiejętności przekazany na kursie
5.2.2. Egzamin teoretyczny w części ustnej zdawany jest przed trzyosobową komisją egzaminacyjną powołaną przez kierownictwo kursu. Składa się z trzech pytań i zagadnień, obejmujących zakres wiedzy i umiejętności przekazany na kursie
5.3. Egzamin praktyczny składa się z części autokarowej i pieszej. Zdawany jest przed trzyosobową komisją egzaminacyjną powołaną przez kierownictwo kursu.
5.3.1. Egzamin praktyczny w części autokarowej obejmuje prowadzenie wskazanego przez egzaminatora odcinka wycieczki autokarowej po Wrocławiu i okolicy. Trasa egzaminu w części autokarowej jest przekazywana zdającym z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
5.3.2. Egzamin praktyczny w części pieszej obejmuje prowadzenie wskazanego przez egzaminatora fragmentu pieszej wycieczki po historycznym centrum Wrocławia.
5.4. Terminy egzaminu teoretycznego i praktycznego zostaną podane z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Postanowienia końcowe
6.1. Kurs odbędzie się pod warunkiem uczestnictwa w nim i wniesienie pełnej odpłatności przez min. 20 osób.
6.2. Wszelkie informacje związane z organizacją kursu będą przekazywane drogą elektroniczną, na adres wskazany w Umowie Zgłoszeniu lub ankiecie zgłoszeniowej.
6.3. Informacje o programie szkolenia, terminach i tematyce wykładów, terminach i trasach wycieczek szkoleniowych będą publikowane na stronie internetowej http://www.forum.skps.wroclaw.pl Uczestnik kursu dla pełnej funkcjonalności powinien na ww. forum utworzyć osobiste konto.
6.4. Uczestnicy kursu powinni przystępować do zajęć praktycznych w stanie zdrowia i kondycji umożliwiających uprawianie aktywnej turystyki. Uczestnicy kursu powinni dysponować niezbędnym osobistym ekwipunkiem turystycznym umożliwiającym uprawianie turystki w każdych warunkach pogodowych.
6.5. Nieprzestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu lub ogólnie przyjętych norm obyczajowych przez uczestnika kursu (decyzja w zakresie kierownika kursu) może skutkować usunięciem z listy uczestników kursu bez zwrotu opłaty oraz tym samym niedopuszczeniem do egzaminów.
6.6. W zajęciach teoretycznych i praktycznych, mogą uczestniczyć (jako słuchacze), również kursanci równoległego kursu przewodników sudeckich organizowanego przez SKPS, a także absolwenci poprzednich edycji kursu przewodników miejskich organizowanego przez SKPS.
6.7. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą zgodnie z normami zawartymi w przepisach prawa cywilnego.
6.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.10.2017 r.