Regulamin

Wzór umowy zgłoszenia na kurs

Regulamin w formacie pdf

Regulamin Kursu dla kandydatów na
Przewodników Górskich Sudeckich kl. III 2019-2021

Wstęp
1.1. Kurs na przewodnika górskiego sudeckiego klasy III jest organizowany przez Stowarzyszenie Studenckie Koło
Przewodników Sudeckich, dalej SKPS.
1.2. Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji przewodnika górskiego sudeckiego.
1.3. W trakcie kursu, na zajęciach teoretycznych i praktycznych, kandydat na przewodnika zdobywa wiedzę
i kształtuje umiejętności niezbędne w przyszłej pracy w charakterze przewodnika.
1.4. Program kursu jest realizowany w oparciu o przepisy prawne dotyczące przewodnictwa sudeckiego oraz
wieloletnią praktykę przewodnicką instruktorów prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne. Wszystkie
elementy kursu przewidziane w jego programie są dla kandydatów na przewodników obowiązkowe i mają
jednakową wagę.
1.5. Po ukończeniu kursu i spełnieniu wszystkich wymagań kandydat na przewodnika otrzymuje zaświadczenie
uprawniające do przystąpienia do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną ds. Przewodników
Turystycznych Górskich powołaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
1.6. Kurs organizowany jest w oparciu o rozporządzenie MSiT z 26.04.2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego.
 Warunki uczestnictwa
2.1. W kursie uczestniczyć mogą osoby, które ukończyły 17 rok życia i posiadają wykształcenie co najmniej średnie
(lub uczniowie ostatnich klas szkół średnich).
2.2. W przypadku nieukończenia 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców. Osoby niepełnoletnie mogą
uczestniczyć w zajęciach terenowych prowadzonych w trakcie kursu wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna
prawnego.
2.3. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest stan zdrowia umożliwiający wykonywanie funkcji przewodnika górskiego.
Osoby zakwalifikowane na kurs składają kierownictwu kursu pisemne oświadczenie o odpowiednim stanie
zdrowia i kondycji psychofizycznej umożliwiających uprawianie całorocznej turystyki górskiej.
2.4. Opłata za kurs dla kandydatów na przewodników górskich sudeckich wynosi 2800 zł. Niedopełnienie ustalonych
terminów płatności i wysokości wpłat może skutkować czasowym zawieszeniem możliwości czynnego
uczestnictwa w kursie lub usunięciem z listy kursantów.
2.5. Opłata za kurs obejmuje udział w zajęciach teoretycznych (wykłady stacjonarne), obsługę przewodnicką podczas
wszystkich zajęć praktycznych oraz koszty transportu podczas wyjazdów autokarowych.
2.6. W cenę kursu nie są wliczone koszty zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia, transportu podczas wyjazdów
szkoleniowych (z wyjątkiem kosztów transportu podczas wyjazdów autokarowych wymienionych w pkt. 2.5)
oraz koszty egzaminu państwowego.
2.7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozłożenie opłaty na raty według indywidualnego harmonogramu
spłaty ustalanego każdorazowo z kierownictwem kursu.
2.8. Opłaty za kurs nie podlegają zwrotowi o ile umowa nie stanowi inaczej.
2.9. W trakcie zajęć szkoleniowych (teoretycznych i praktycznych) uczestników kursu obowiązuje zakaz spożywania
alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
str. 2
 Program szkoleniowy
3.1. Program podstawowego szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich sudeckich obejmuje minimum 140
godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów oraz zajęcia praktyczne w formie ćwiczeń w terenie i wycieczek
szkoleniowych. W ramach wycieczek szkoleniowych kandydaci na przewodników górskich zapoznają się z
metodyką prowadzenia wycieczek oraz samodzielnie prowadzą pod kierunkiem instruktora wybrane odcinki tras,
poznając poszczególne pasma Sudetów. Program obejmuje zajęcia poświęcone historii i geografii Polski,
ochronie przyrody, ogólnym zasadom bezpieczeństwa, pierwszej pomocy i podstawowym przepisom prawnym w
turystyce, a także metodyce i etyce przewodnictwa oraz inne określone w rozp. MSiT z dn.26.06.2014r.
3.2. Program dodatkowego szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich sudeckich obejmuje minimum 100
godzin zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych w postaci, wykładów, ćwiczeń i zajęć terenowych.
Program dodatkowego szkolenia obejmuje m. in. zagadnienia z zakresu krajoznawstwa, historii Śląska i Sudetów,
historii sztuki, symboliki sakralnej, geologii, geomorfologii, ochrony przyrody, terenoznawstwa, metodyki,
pierwszej pomocy i ratownictwa oraz innych istotnych z punktu widzenia przyszłego przewodnika górskiego.
3.3. Zajęcia objęte programem kursu prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę.
3.4. Uczestnicy kursu przewodnickiego mają prawo uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Studenckie
Koło Przewodników Sudeckich.
 Warunki ukończenia kursu dla kandydatów na przewodników górskich sudeckich kl. III
4.1. Warunkiem ukończenia kursu dla kandydatów na przewodników górskich sudeckich kl. III jest:
 Uregulowanie spraw formalnych i dokonanie pełnych płatności na rzecz organizatora kursu;
 Uczestnictwo w co najmniej 50% wykładów (weryfikowane na podstawie listy obecności) – w szczególnych
przypadkach kierownictwo kursu może wyznaczyć inną formę zaliczenia obecności na wykładach, np. w
postaci pracy pisemnej lub prezentacji na zadany temat;
 Zaliczenie 40 dni wycieczkowych (o zaliczeniu decyduje kierownik wycieczki uwzględniając między innymi
kulturę osobistą, umiejętność współdziałania z grupą, predyspozycje psychofizyczne do uprawiania turystyki);
 Zaliczenie minimum 20 odcinków wycieczkowych prowadzonych samodzielnie podczas wyżej wymienionych
dni wycieczkowych, a w tym minimum 12 odcinków pieszych, minimum 5 odcinków autokarowych oraz
omówienie minimum 3 obiektów na trasach wycieczek (jednego dnia zaliczyć można tylko jeden odcinek
pieszy lub odcinek autokarowy lub oprowadzanie po obiekcie);
 Zaliczenie samodzielnego prowadzenia wycieczki pieszej w warunkach zimowych na minimum 3 odcinkach;
 Przygotowanie co najmniej jednego 5-minutowego wystąpienia dotyczącego wybranej postaci związanej
z rejonem uprawnień przewodnika górskiego sudeckiego i zaprezentowanie go podczas wycieczki terenowej
lub zajęć stacjonarnych;
 Zaliczenie praktycznych zadań z metodyki przewodnictwa polegających na przygotowaniu 3 konspektów;
 Zaliczenie praktyki przewodnickiej w wymiarze co najmniej 7 dni na zasadach przedstawionych przez
kierownika kursu – tzw. przejście przewodnickie;
 Zaliczenie szkolenia i zdanie egzaminu z pierwszej pomocy i ratownictwa lub przedstawienia aktualnego
zaświadczenia o odbyciu równoważnego szkolenia w wymiarze minimum 10 godzin (nie starsze niż 24
miesiące wstecz).
 Zdanie teoretycznych egzaminów wewnętrznych wymienionych w punkcie 5.2 oraz zdanie praktycznego
egzaminu wewnętrznego.
str. 3
 Potwierdzenie minimum 50 punktów na liście „Kanonu Sudeckiego” przekazanej przez organizatora kursu
(typowe miejsca, szlaki, muzea, zamki, szczyty, trasy turystyczne i inne wg wytycznych organizatora kursu).
4.2. Wypełnienie warunków ukończenia kursu (poza egzaminami i praktyką przewodnicką), powinno nastąpić do dnia
zakończenia kursu. W przeciwnym wypadku wypełnianie warunków ukończenia kursu można przedłużyć na
kolejną edycję tylko za zgodą jej kierownictwa oraz pod warunkiem wniesienia opłat za zajęcia praktyczne.
str. 4
 Egzaminy
5.1. Szkolenie w ramach kursu dla kandydatów na przewodników górskich sudeckich kończy się egzaminami
wewnętrznymi – teoretycznymi oraz praktycznym.
5.2. Obowiązują egzaminy teoretyczne z następujących przedmiotów:
 Historia turystyki;
 Historia Śląska;
 Fizjografia Sudetów;
 Geologia regionalna Sudetów;
 Geomorfologia regionalna Sudetów;
 Flora i fauna Sudetów, ochrona przyrody;
 Architektura i sztuka Dolnego Śląska;
 Gospodarka i historia gospodarcza Dolnego Śląska;
 Zagospodarowanie turystyczne Sudetów;
 Historia kościoła i symbolika sakralna;
 Metodyka przewodnictwa;
 Prawne podstawy turystyki i przewodnictwa;
 Kartografia i terenoznawstwo;
 Pierwsza pomoc (składanie egzaminu z pierwszej pomocy nie jest wymagane, jeśli został on złożony podczas
podstawowego szkolenia ogólnego dla kandydatów na przewodników turystycznych).
5.3. Egzaminy teoretyczne zdaje się w formie ustnej lub pisemnej u egzaminatorów, których listę zatwierdza zarząd
Studenckiego Koła Przewodników Sudeckich. Listę tę otrzymują uczestnicy kursu.
5.4. Egzaminy można zdawać po indywidualnym umówieniu się z egzaminatorem.
5.5. Zdawanie egzaminów teoretycznych można rozpocząć najwcześniej po zakończeniu cyklu wykładów z danego
zagadnienia.
5.6. Organizator może wprowadzić obowiązek zdania egzaminów teoretycznych w trakcie trwania kursu, a nie na jego
koniec.
5.7. Egzamin praktyczny polega na prowadzeniu fragmentów wycieczki terenowej oraz realizacji zadań na wzór
egzaminu państwowego.
5.8. Egzamin praktyczny zdaje się przed komisją powołaną przez zarząd Studenckiego Koła Przewodników
Sudeckich.
5.9. Trasa wycieczki, na której odbywa się egzamin praktyczny, jest znana egzaminowanym z co najmniej 2-
tygodniowym wyprzedzeniem. Poszczególni kandydaci na przewodników prowadzą wskazane przez
egzaminatorów odcinki tej trasy (ich przydział nie jest wcześniej ustalany).
5.10. W przypadku niezdania któregokolwiek z wymienionych egzaminów dopuszcza się zdawanie go ponownie i nie
ogranicza się liczby egzaminów poprawkowych.
 Uprawnienia
6.1. Uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu uprawnia do złożenia egzaminu państwowego na przewodnika
górskiego sudeckiego kl. III przed komisją powoływaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
str. 5
6.2. Złożenie egzaminu państwowego na przewodnika górskiego sudeckiego kl. III przed komisją powoływaną przez
Marszałka Województwa Dolnośląskiego jest podstawą do uzyskania uprawnień państwowych przewodnika
górskiego sudeckiego klasy III.
6.3. Szczegółowy zakres uprawnień określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie nabywania
uprawnień przewodnika górskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 30.06.2014 poz. 868).
 Postanowienia końcowe
7.1. Kurs odbędzie się pod warunkiem uczestnictwa w nim i wniesienie pełnej odpłatności przez min. 25 osób.
7.2. Wszelkie informacje związane z organizacją kursu będą przekazywane drogą elektroniczną, na adres wskazany
w Umowie Zgłoszeniu lub ankiecie zgłoszeniowej.
7.3. Informacje o programie szkolenia, terminach i tematyce wykładów, terminach i trasach wycieczek szkoleniowych
będą publikowane na stronie internetowej http://www.forum.skps.wroclaw.pl Uczestnik kursu dla pełnej
funkcjonalności powinien na ww. forum utworzyć osobiste konto.
7.4. Uczestnicy kursu powinni przystępować do terenowych zajęć praktycznych w stanie zdrowia i kondycji
umożliwiających uprawianie aktywnej turystyki górskiej.
7.5. Zaliczenie tzw dni słuchanych na zajęciach praktycznych może być poprzedzone testem wiedzy ogólnej o trasie
i miejscu wycieczki.
7.6. Uczestnicy kursu powinni dysponować niezbędnym osobistym ekwipunkiem turystycznym umożliwiającym
uprawianie turystki górskiej w warunkach letnich i zimowych.
7.7. Nieprzestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu lub ogólnie przyjętych norm obyczajowych przez uczestnika
kursu (decyzja w zakresie kierownika kursu) może skutkować usunięciem z listy uczestników kursu bez zwrotu
opłaty oraz tym samym niedopuszczeniem do egzaminów.
7.8. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą zgodnie z normami zawartymi w przepisach prawa
cywilnego.
7.9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.10.2019 r.