Regulamin

Regulamin Kursu dla kandydatów na Przewodników Górskich Sudeckich kl. III 2017-2019

Wstęp

1.1. Kurs na przewodnika górskiego sudeckiego klasy III jest organizowany przez Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Sudeckich, dalej SKPS.

1.2. Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji przewodnika górskiego sudeckiego.

1.3. W trakcie kursu, na zajęciach teoretycznych i praktycznych, kandydat na przewodnika zdobywa wiedzę ikształtuje umiejętności niezbędne w przyszłej pracy w charakterze przewodnika.

1.4. Po ukończeniu kursu i spełnieniu wszystkich wymagań kandydat na przewodnika otrzymuje zaświadczenie uprawniające do przystąpienia do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną ds.Przewodników Turystycznych Górskich powołaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

1.5. Kurs organizowany jest w oparciu o rozporządzenie MSiT z 26.04.2014r w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskich.

Warunki uczestnictwa

2.1. W kursie uczestniczyć mogą osoby, które ukończyły 17 rok życia i posiadają wykształcenie co najmniej średnie (lub uczniowie ostatnich klas szkół średnich).

2.2. W przypadku nieukończenia 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców.

2.3. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest stan zdrowia umożliwiający wykonywanie funkcji przewodnika górskiego. Osoby zakwalifikowane na kurs składają kierownictwu kursu pisemne oświadczenie oodpowiednim stanie zdrowia.

2.4. Opłata za kurs dla kandydatów na przewodników górskich sudeckich wynosi 2800 zł. Niedopełnienie ustalonych terminów płatności i wysokości wpłat może skutkowaćusunięciem z listykursantów.

2.5. Opłata za kurs obejmuje udział w zajęciach teoretycznych (wykłady stacjonarne), obsługę przewodnicką podczas wszystkich zajęć praktycznych oraz koszty transportu podczas wyjazdów autokarowych

2.6. W cenękursu nie są wliczone koszty zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia, transportu podczas wyjazdów szkoleniowych (z wyjątkiem kosztów transportu podczas wyjazdów autokarowych wymienionych w pkt. 2.5) oraz koszty egzaminu państwowego.

2.7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozłożenie opłaty na raty według indywidualnego harmonogramu spłaty ustalanego każdorazowo z kierownictwem kursu.

2.8. Opłaty za kurs nie podlegają zwrotowio ile umowa nie stanowi inaczej.

Program szkoleniowy

3.1. Program podstawowego szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich sudeckich obejmuje minimum 140 godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów oraz zajęcia praktyczne w formie ćwiczeń w terenie i wycieczek szkoleniowych. W ramach wycieczek szkoleniowych kandydaci na przewodników górskich zapoznają się z metodyką prowadzenia wycieczek oraz samodzielnie prowadzą pod kierunkiem instruktora wybrane odcinki tras, poznają poszczególne pasma Sudetów.Program obejmuje zajęcia poświęcone historii i geografii Polski, ochronie przyrody, ogólnym zasadom bezpieczeństwa, pierwszej pomocy i podstawowym przepisom prawnym w turystyce, a także metodyce i etyce przewodnictwa oraz inne określone w rozp.MSiT z dn.26.06.2014r.

3.2. Program dodatkowego szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich sudeckich obejmuje minimum 100 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych w postaci, wykładów, ćwiczeń i zajęć terenowych. Program dodatkowego szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu krajoznawstwa, historii Śląska i Sudetów, historii sztuki, symboliki sakralnej, geologii, geomorfologii, ochrony przyrody, terenoznawstwa, metodyki, pierwszej pomocy i ratownictwa oraz innych istotnych z punktu widzenia przyszłego przewodnika górskiego.

3.3. Zajęcia objęte programem kursu prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę.

3.4. Uczestnicykursuprzewodnickiego mają prawo uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Studenckie Koło Przewodników Sudeckich.

Warunki ukończenia kursu dla kandydatów na przewodników górskich sudeckich kl. III

4.1. Warunkiem ukończenia kursu dla kandydatów na przewodników górskich sudeckich kl. III jest:

Uregulowanie spraw formalnych i dokonanie pełnych płatności na rzecz organizatora kursu;

Uczestnictwo w co najmniej 50% wykładów (weryfikowane na podstawie listy obecności)–w szczególnych przypadkach kierownictwo kursu może wyznaczyć inną formę zaliczenia obecności na wykładach, np. w postaci pracy pisemnej lub prezentacji na zadany temat;

Zaliczenie 40 dni wycieczkowych (o zaliczeniu decyduje kierownik wycieczki uwzględniając między innymi kulturę osobistą, umiejętność współdziałania z grupą, predyspozycje psychofizyczne do uprawiania turystyki);

Zaliczenie minimum 20 odcinków wycieczkowych prowadzonych samodzielnie podczas wyżej wymienionych dni wycieczkowych, a w tym minimum 12 odcinków pieszych, minimum 5 odcinków autokarowych oraz omówienie minimum 3 obiektów na trasach wycieczek(jednego dnia zaliczyć można tylko jeden odcinek pieszy lub odcinek autokarowy lub oprowadzanie po obiekcie);

Zaliczenie samodzielnego prowadzenia wycieczki pieszej w warunkach zimowych na minimum 3 odcinkach;

Przygotowanie co najmniej jednego 5-minutowego wystąpienia dotyczącego wybranej postaci związanej z rejonem uprawnień przewodnika górskiego sudeckiego i zaprezentowanie go podczas wycieczki terenowej;

Zaliczenie praktycznych zadań z metodyki przewodnictwa polegających na przygotowaniu dwóch konspektów;

Zaliczenie praktyki przewodnickiej w wymiarze co najmniej 7 dni na zasadach przedstawionych przez kierownika kursu–tzw. przejście przewodnickie;

Zaliczenie szkolenia i zdanie egzaminu z pierwszej pomocy i ratownictwa lub przedstawienia aktualnego zaświadczenia o odbyciu równoważnego szkolenia w wymiarze minimum 10 godzin(nie starsze niż 24 miesiące wstecz).

Zdanie teoretycznych egzaminów wewnętrznych wymienionych w punkcie 5.2 oraz zdanie praktycznego egzaminu wewnętrznego.

Potwierdzenie minimum 40 z 50 punktów na liście samokształcenia (typowe miejsca, szlaki, muzea, zamki, szczyty, trasy turystyczne i inne wg wytycznych organizatora kursu).

4.2. Wypełnieniewarunków ukończenia kursu (poza egzaminami i praktyką przewodnicką), powinno nastąpić do dnia zakończenia kursu. W przeciwnym wypadku wypełnianie warunków ukończenia kursu można przedłużyć na kolejną edycję tylko za zgodą jej kierownictwa oraz pod warunkiem wniesienia opłat za zajęcia praktyczne.

Egzaminy

5.1. Szkolenie w ramach kursudla kandydatów na przewodników górskich sudeckich kończy się egzaminami wewnętrznymi –teoretycznymi oraz praktycznym.

5.2. Obowiązują egzaminy teoretyczne z następujących przedmiotów:

Historia turystyki;

Historia Śląska;

Fizjografia Sudetów;

 Geologia regionalna Sudetów;

Geomorfologia regionalna Sudetów;

Flora i fauna Sudetów, ochrona przyrody;

Architektura i sztuka Dolnego Śląska;

Gospodarka i historia gospodarcza Dolnego Śląska;

 Zagospodarowanie turystyczne Sudetów;

Historia kościoła i symbolika sakralna;

Metodyka przewodnictwa;

Prawne podstawy turystyki i przewodnictwa;

 Kartografia i terenoznawstwo;

Pierwsza pomoc (składanie egzaminu z pierwszej pomocy nie jest wymagane, jeśli został on złożony podczas podstawowego szkolenia ogólnego dla kandydatów na przewodników turystycznych).

5.3. Egzaminy teoretyczne zdaje się w formie ustnej lub pisemnej u egzaminatorów, których listę zatwierdza zarząd Studenckiego KołaPrzewodników Sudeckich. Listę tę otrzymują uczestnicy kursu.

5.4. Egzaminy możnazdawać po indywidualnym umówieniu się z egzaminatorem.

5.5. Zdawanie egzaminów teoretycznych można rozpocząć najwcześniej po zakończeniu cyklu wykładów zdanego zagadnienia.

5.6. Organizator może wprowadzić obowiązek zdania egzaminów teoretycznych w trakcie trwania kursu, a nie na jego koniec.

5.7. Egzamin praktyczny polega na prowadzeniu fragmentów wycieczki terenowejoraz realizacji zadań na wzór egzaminu państwowego.

5.8. Egzamin praktyczny zdaje się przed komisją powołaną przez zarządStudenckiego KołaPrzewodników Sudeckich.

5.9. Trasa wycieczki, na której odbywa się egzamin praktyczny, jest znana egzaminowanym z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Poszczególni kandydaci na przewodników prowadzą wskazane przez egzaminatorów odcinki tej trasy (ich przydział nie jest wcześniej ustalany).

5.10. W przypadku niezdania któregokolwiek z wymienionych egzaminów dopuszcza się zdawanie go ponownie i nie ogranicza się liczby egzaminów poprawkowych.

Uprawnienia

6.1. Uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu uprawnia do złożenia egzaminu państwowego na przewodnika górskiego sudeckiego kl. III przed komisją powoływaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

6.2. Złożenie egzaminu państwowego na przewodnika górskiego sudeckiego kl. III przed komisją powoływaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego jest podstawą do uzyskania uprawnień państwowych przewodnika górskiego sudeckiego klasy III.

6.3. Szczegółowy zakres uprawnień określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiegoz dnia 26czerwca2014 r. (Dz.U. z 30.06.2014poz. 868).

Postanowienia końcowe

7.1. Kurs odbędzie się pod warunkiem uczestnictwa w nim i wniesienie pełnej odpłatności przez min. 25 osób.

7.2. Wszelkie informacje związane z organizacją kursu będą przekazywane drogą elektroniczną, na adres wskazany wUmowie Zgłoszeniulub ankiecie zgłoszeniowej.

7.3. Informacje o programie szkolenia, terminach i tematyce wykładów, terminach i trasach wycieczek szkoleniowych będą publikowane na stronie internetowej http://www.forum.skps.wroclaw.plUczestnik kursu dla pełnej funkcjonalności powinien na ww. forum utworzyć osobiste konto.

7.4. Uczestnicy kursu powinni przystępować do terenowych zajęć praktycznych w stanie zdrowia ikondycji umożliwiających uprawianie aktywnej turystyki górskiej.

7.5. Zaliczenie tzw dni słuchanych na zajęciach praktycznych może być poprzedzone testem wiedzy ogólnej o trasie imiejscu wycieczki.

7.6. Uczestnicy kursu powinni dysponować niezbędnym osobistym ekwipunkiem turystycznym umożliwiającym uprawianie turystki górskiej w warunkach letnich i zimowych.

7.7. Nieprzestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu lub ogólnie przyjętych norm obyczajowych przez uczestnika kursu (decyzja w zakresie kierownika kursu) może skutkować usunięciem z listy uczestników kursu bez zwrotu opłaty oraz tym samym niedopuszczeniem do egzaminów.

7.8. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą zgodnie z normami zawartymi wprzepisach prawa cywilnego.

7.9. Regulamin wchodzi w życie zdniem 07.11.2017r.